Charakteristika tříd

Co čeká vaše děti v jednotlivých ročnících?

Následující charakteristika představuje specifické činnosti a témata vyučování, se kterými se děti seznámí v jednotlivých ročnících.

Co (také) čeká děti v 1. třídě?
velká tiskací písmena (vyučovaná prostřednictvím obrazných příběhů) v českém jazyce
•klasické pohádky jako vyprávěcí látka
•arabské i římské číslice, počítání v oboru do 20 (všechny čtyři základní operace) v matematice
•oblé a hranaté formy v kreslení forem
•písničky, básničky, jazykové hry, vyprávění a jednoduché dramatizace ve dvou cizích jazycích
•základy hry na pentatonickou flétnu v hudební výchově
•malování s akvarelovými barvami a voskovými bločky
•výroba dřevěných jehlic a pletení v rukodělných činnostech
•návštěva třídního učitele v prostředí domova dítěte

Co (také) čeká děti ve 2. třídě?
•malá tiskací písmena, abeceda a první čítanka (napsaná a ilustrovaná rodiči) v českém jazyce
•bajky a legendy ve vyprávění a jejich dramatizace
•násobkové řady v matematice
•cvičení symetrie v kreslení forem
•nové písničky, říkanky a hry v obou cizích jazycích
•nové melodie na pentatonickou flétnu v hudební výchově
•pletení zvířátek v rukodělných činnostech
•žonglování s míčky jako prostředek rozvoje motoriky a pohybové koordinace

Co (také) čeká děti ve 3. třídě?
•psací písmo, vyjmenovaná slova a první kniha pro společné čtení v českém jazyce
•stvoření světa a starozákonní příběhy ve vyprávění
•písemné sčítání/odčítání a převody jednotek v matematice
•hledání harmonie prostřednictvím složitějších cvičení asymetrie v kreslení forem
•tři zcela specifické a velmi činnostně orientované epochy: •Ze zrna chléb (celoroční mezipředmětový projekt – poznávání druhů obilí a půd, práce s obilím od obdělání a přípravy pole přes setí, pozorování růstu obilí, sklizeň, mlácení, mletí až k pečení chleba)
•Stavitelství (epocha zaměřená na téma „jak lidé žijí“, jejíž součástí je také vytvoření jednoduché a užitečné stavby, např. lavičky nebo domku na nářadí, při které děti zažijí tradiční stavitelské práce jako tvorba základů, zdění z cihel, opracování dřeva)
•Řemesla (prožitkově zaměřené poznávání tradičních řemesel spojené s návštěvami několika řemeslníků)
•hra na sopránovou flétnu v hudební výchově
•háčkování čepice v rukodělných činnostech
•nejpozději ve třetí třídě malé divadelní představení v českém nebo cizím jazyce

Co (také) čeká děti ve 4. třídě?
•objevování prvních gramatických jevů v českém jazyce
•severské mýty ve vyprávění
•písemné násobení a dělení a zlomky v matematice
•proplétané motivy, spojení krásy a přesnosti v kreslení forem
•nové epochy — vlastivěda a nauka o zvířatech a v rámci těchto epoch první rozsáhlejší písemné práce
•malování konkrétních předmětů, postav a zvířat ve výtvarné výchově
•vyšívání křížkovým stehem v rukodělných činnostech
•čtení a psaní v cizích jazycích
•kánony a složitější melodie na sopránovou flétnu v hudební výchově

Co (také) čeká děti v 5. třídě?
•příběhy a mýty starověkých kultur ve vyprávěcí látce
•geometrie volné ruky v kreslení forem
•společně s páťáky z ostatních českých waldorfských škol účast na antických olympijských hrách
•nové epochy – nauka o rostlinách a dějepis (zaměřený na starověké kultury – Indie, Persie, Mezopotámie, Egypt, Řecko)
•malování rostlin ve výtvarné výchově
•pletení ponožek/rukavic s pěti jehlicemi nebo šití látkových zvířátek v rukodělných činnostech
•první cizojazyčná četba

Co (také) čeká děti v 6. třídě?
•větná skladba v gramatice a balady v literatuře
•středověké příběhy ve vyprávění
•procenta a přímá úměrnost v matematice, rovinné útvary v geometrii
•světlo a stín v kreslení forem
•nové epochy a předměty – mineralogie, fyzika, zeměpis, pěstitelské práce
•dějiny Říma a středověku v dějepise
•kresba uhlem ve výtvarné výchově
•práce se dřevem v rukodělných činnostech

Co (také) čeká děti v 7. třídě?
•objevitelské cesty a vynálezy ve vyprávění
•řešení rovnic v matematice, kruh a kružnice v geometrii
•mechanika ve fyzice
•člověk v přírodopisu
•nový předmět – chemie
•objevitelské cesty a renesance v dějepise
•malování technikou vrstvení barev ve výtvarné výchově
•výroba pohyblivé hračky nebo mísy v dřevořezbě

Co (také) čeká děti v 8. třídě?
•mnohočleny v matematice, tělesa a platónská tělesa v geometrii
•mechanika tekutin a elektřina ve fyzice
•organická chemie – škroby, cukry, tuky, bílkoviny, kvašení; ropa, uhlí, zemní plyn
•zoologie a biologie člověka (kostra, svaly, smysly)
•novověk, koloniální mocnosti a průmyslová revoluce v dějepise
•světadíly a multikulturalita v zeměpise
•život a dílo významných osobností ve vyprávění
•perspektiva ve výtvarné výchově
•umělecky zaměřená a veřejně prezentovaná ročníková práce (půlroční individuální projekt)
•nastudování a předvedení divadelní hry (celoroční třídní projekt)
•šití oděvu v ručních pracích, výroba předmětů každodenní potřeby v dřevořezbě

Co (také) čeká děti v 9. třídě?
•soustavy lineárních rovnic, funkce a jejich znázorňování v matematice
•energie ve fyzice
•procesy vzniku látek v chemii
•orgánové soustavy člověka v přírodopisu
•základy informatiky
•svět a naše země ve 20. století
•Česká republika, geologie a globální problémy lidstva v zeměpise
•život a dílo významných osobností ve vyprávění
•tvůrčí psaní v českém jazyce
•grafické techniky a černobílé kreslení ve výtvarné výchově