Hlavní specifika waldorfské pedagogiky

V úctě přijmout, v lásce vychovat a ve svobodě propustit

  • Učení prožitkem je hlubší a v souvislostech
  • Připraví žáka na měnící se společenské prostředí lépe, než memorování
  • Výuka nestaví pouze na intelektu, ale zapojuje pohyb, hudbu, umělecké a rukodělné činnosti
  • Po ukončení povinné školní docházky jsou žáci nejen plni vědomostí, ale i zdraví, zdravě sebevědomí, plni sebeúcty a respektu k druhým

 

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika respektuje vývoj dítěte a učební plán přizpůsobuje jeho tempu a zákonitostem. Důležité je, aby na konci vzdělávacího procesu stál samostatný, odpovědný a vnitřně sebejistý člověk, který bude zdravý a šťastný. A právě k tomu vedou jednotlivé kroky waldorfské pedagogiky.

Kromě všech vědomostí, které žák v průběhu let musí umět (je dáno tzv. Rámcovým vzdělávacím plánem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), chce naše základní škola podporovat všestranný rozvoj dítěte – učební plán waldorfských škol je velmi bohatý. I proto tu nalezneme vedle “tradičních” předmětů např. i knihařství, pletení, tkaní, zahradnictví, zeměměřičství atd. Schopnosti a nadání dětí jsou různorodé a důležité je, aby si každý jedinec našel, něco, v čem bude mít šanci vyniknout a mohl tak zažít a posílit pocit vlastní jistoty.

Výkony žáků nejsou motivovány známkovým hodnocením, ale živým zájmem o probíranou látku. Vysvědčení na konci školního roku mají formu slovního hodnocení, které charakterizuje všechny přednosti a nedostatky dítěte, jeho pokroky i obtíže v uplynulém školním roce. Pro život a práci ve waldorfských školách platí zásada, že spolupráce žáků jasně převažuje nad jejich vzájemnou soutěživostí.

V přístupu k učení usiluje waldorfská pedagogika o probuzení zvídavosti a vlastního zájmu žáků, čemuž významně napomáhá slovní hodnocení.

Některá specifika waldorfských škol

Waldorfské školy rozdělují žáky podle věku do jednotlivých tříd a to proto, že děti zrají pro určitý typ vědomostí postupně. Zároveň se však v rámci školy i jednotlivých škol navzájem propojují jednotlivé třídy tak, aby spolupracovali děti věkově rozdílné. Velké přestávky většiny waldorfských škol tráví žáci venku, za každého počasí, a starší pomáhají mladším. Každý měsíc se koná tzv. měsíční slavnost, na které se sejde celá škola a žáci se vzájemně podporují při svých vystoupení. Běžnou součástí školního roku jsou další slavnosti vztahující se buď k ročnímu období nebo k divadelním představením. Jednotlivé třídy společně například hrají na hudební nástroje a zpívají.

 

Přírodní vědy

Základem přírodních věd jsou pozorování a pokusy. Teprve z vysledovaných zákonitostí se formulují obecná pravidla a ve vyšších ročnících se matematizují. Na běžných školách je postup opačný – pokusy se provádí jako důkaz učitelova tvrzení.

Společenské vědy

Učivo je součástí širších souvislostí včetně vztahů k současnosti. Žáci pracují také projektově. Nejen historie, ale i základy práva, finanční gramotnosti a jiné dovednosti je dnes nutné zařadit do základního učiva stejně jako práci s informacemi, vyhodnocení jejich pravdivosti apod.

Informatika a počítače

Waldorfské školy odlišují velmi důrazně význam počítače jako pracovní nástroj od prostředku sloužícího k zábavě. Žáci chápou po ukončení povinné školní docházky, z čeho se počítač skládá, seznámí se ze základy algoritmizace a teorie informace. Umí počítač využívat pro práci a zároveň jsou schopni se pohybovat bezpečně ve virtuálním prostředí včetně bezpečného pohybu na sociálních sítích, umí vyhodnotit validitu informace apod.

Výuka jazyků

Od první třídy se žáci seznamují prostřednictvím písní a básniček se dvěma cizími jazyky – angličtinou a němčinou. Dva cizí jazyky žáky provází celou školní docházku.

Rukodělné činnosti

Množstvím a rozsahem rukodělných činností, se kterými se žáci na waldorfských školách setkají se lišíme od klasických základních škol. Považujeme základy práce s dřevem, kovy a dalšími materiály taktéž za součást moderního vzdělání člověka 21. století.

Umělecké činnosti a hudba

Všichni žáci dostanou základy hry na hudební nástroj, nejčastěji flétnu. Od první po devátou třídu se rozvíjí umělecké činnosti od kreslení, malby až po sochařství atd.

Eurytmie

Eurytmie je druhem pohybového umění, které rozvíjí fantazii, empatii a vůli každého žáka. Jednotlivé pohyby vyžadují soustředění, vzájemnou spolupráci a toleranci, protože se jedná o skupinový pohyb, rozvíjí tedy i sociální vztahy s okolím.

V běžných základních školách se objevují, někdy v jakýchsi módních vlnách někdy z rozhodnutí MŠMT, různé další „předměty“. Protože naše škola se snaží být velice otevřená, všem dáváme najevo postoj školy k níže uvedeným:

Sexuální výchova

Tento obor náleží spíše středním školám, nicméně díky změnám ve společnosti se toto téma objevuje již na základních školách. Základem sexuální výchovy je samozřejmě komunikace v rodině. Škola podporuje vědomí každého žáka, že základem všech vztahů je úcta k vlastní osobě, k vlastnímu tělu a zároveň úcta k druhému. Učí žáky respektovat svobodné a informované rozhodnutí vlastní i druhých, umět říci ne i ano na jakékoliv podněty ze svého okolí, intimních styků nevyjímaje.