Školská rada

Školská rada je orgán, který umožňuje rodičům či jiným zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí rodiče nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem nemůže být ředitel školy.

Zástupce rodičů: Tereza Cimburková, cimburkovatereza@seznam.cz

Zástupce zřizovatele: Ing. Naďa Klimešová, nada.klim@gmail.com

Zástupce pedagogů: Mgr. Helena Lamačová Kaminská, helena.lamacova@mistrajana.cz

Funkce školské rady:
 1. Vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. Projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy

Rada školské právnické osoby

Rada školské právnické osoby je zákonem stanovený orgán, který pomáhá řídit školu.

Členové rady:

Jakub Trojovský, jakub.trojovsky@mistrajana.cz, 733744739

Valerie Procházková, valerie.prochazkova@mistrajana.cz, 737862984

Tomáš Petr, tomas.petr@akademietabor.cz, 723539983

Funkce, práva a povinnosti ze zákona:
 1. Dbá na zachování účelu, pro který byla škola zřízena, na řádné hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků.
 2. Schvaluje školní vzdělávací programy školy.
 3. Schvaluje rozpočet školy a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční závěrku.
 4. Schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád školy
 5. Projednává návrhy změn zřizovací listiny
 6. Rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti školy
 7. Schvaluje příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů školy

Dobrovolný spolek rodičů

Rodiče jsou v úzkém vztahu se školou, a i proto funguje spolek rodičů jako otevřený všem, kteří se chtějí aktivně zapojit do budování a chodu školy. Spolek rodičů je také aktivní v komunikaci rodičů z celé republiky, kteří se vyjadřují k plánům MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky)

Naďa Klimešová, nada.klim@gmail.com

Petra Babinská, petrababinska@seznam.cz