Způsob komunikace veřejnosti a školy

Škola se snaží a chce být maximálně otevřená v komunikaci a spolupráci mezi rodiči, pedagogy a okruhem přátel školy.

Pro pravidelnou komunikaci mezi pedagogy a rodiči slouží třídní schůzky, které se konají každý měsíc.

V případě potřeby komunikace nad rámec třídních schůzek, může každý rodič zaslat své připomínky či návrhy na mailovou adresu ředitele školy. Tyto příspěvky budou řešeny na pravidelném setkání pedagogického kolegia a vyjádření bude zasláno zpět rodiči. Rodič také může být pozván na jednání pedagogického kolegia, popřípadě může o účast na pedagogickém kolegiu sám požádat.

Škola vstřícně nabízí všem rodičům, obzvláště prvňáčků, osobní návštěvu třídního učitele v rodině dítěte. Tyto návštěvy mají obrovský smysl v tom, že učitel zažije dítě v jeho rodinném prostředí a může s rodiči v klidu probrat vše, co se týká konkrétně jejich dítěte a je to i neformální prostor pro diskuzi všech dotazů směrem k výuce. Rozhodně to není žádná kontrola prostředí, kde dítě žije a je to zcela na dobrovolnosti rodičů, zda třídního učitele pozve nebo nepozve. Ze strany školy je to pouze nabídka, i když zároveň velice důležitá pro poznání jednotlivých žáků.

Další možnost, jak komunikovat se školou, je přes zvoleného zástupce v radě školy (viz lidé).

Obecné dotazy vztahující se k provozu školy (smlouvy se školou, placení školného, přihlášky odhlášky družiny, informace k obědům apod.) prosím zasílejte na adresu: martin.prochazka@mistrajana.cz a podle druhu dotazu budou předány zodpovědnému pracovníkovi školy, který na dotaz odpoví.

Každý rodič má právo nahlédnout do Školního vzdělávacího plánu WZŠMJ, Řádu školy, Vzdělávacího plánu školní družiny WZŠMJ, Vnitřního řádu školní družiny. Jsou, pro svůj objem, uloženy v kanceláři školy, a v případě zájmu prosím kontaktujte zaměstnance školy.

Naše škola má právní formu školské právnické osoby, je to forma neziskového subjektu. Zřizovatelem je obecně prospěšná společnost Janiček o.p.s. Orgány školy jsou ředitel a rada školské právnické osoby a školská rada.